Фондацията е независимо юридическо лице с нестопанска цел, което е учредено и осъществява своята дейност в съответствие с Конституцията на Република България, разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и този Устройствен акт. Фондацията е доброволна, самоуправляваща се гражданска организация, която няма политически и религиозен характер. Фондацията може да има клонове. Фондацията се създава за неопределен срок.

Прочети тук

Категория::