Нашите цели

 • Да защитаваме правата и законните интереси на пациентите с тромбофлебит.
 • Да работим за подобряване социално – битовото обслужване и жилищните условия на пациентите.
 • Да работим за разработването и внедряването съвременни модели за медицинска грижа, рехабилитация, за внедряването на производство на високоефективни препарати, реактиви и други необходими за пациентите с тромбофлебит средства.
 • Да работим активно с учени, медици, лекари и други.
какво правим?
 • Участваме в изработката на решения на държавната власт и местното самоуправлениеОсъществяваме издателска дейност на безплатни материали, които популяризират същността на заболяването, неговото клинично лечение, рехабилитация, профилактика и др.
 • Представляваме и защитаваме правата и законните интереси на своите членове, пред органите на държавната власт и органите на местното самоуправление.
 • Разработваме и реализираме програми и инициативи в сферата на профилактиката и опазването на здравето.
 • Реализираме програми и инициативи, насочени към оказване на материална, медицинска и социална помощ на пациентите с тромбофлебит.
 • Поддържаме и развиваме сътрудничество с други сродни организации в страната и чужбина.
 • Организираме и провеждаме конференции, симпозиуми, семинари, програми, курсове и други инициативи за пациенти и медицински специалисти.
 • Участваме в национални и международни конгреси и семинариЧленуваме в национални и международни пациентски организации.